KUMON metoda

KUMON metoda učenja pomaže djeci, neovisno o njihovim trenutačnim sposobnostima, da se zainteresiraju za učenje, napreduju i ostvare svoj potencijal. Ispunjavanjem radnih listova uz vodstvo voditelja centra za učenje učenici rade u okruženju za učenje koji je upravo njima prilagođen razinom i količinom materijala. Učenici KUMON metodom unapređuju svoje sposobnosti i vježbaju kontinuirani rad malim koracima koje mogu savladati. Prelaze na sljedeću razinu samo ako mogu bez problema savladati trenutačni zadatak. Time se osigurava razvijanje čvrste osnove za učenje i pouzdanje u vlastite sposobnosti.

Struktura naših programa učenja pomaže učenicima da samostalno razmišljaju i razvijaju sposobnosti rješavanja problema. Na taj način učenici pokušavaju na temelju primjera u radnim listovima samostalno pronaći rješenja. Voditelji našeg centra za učenje promatraju učenike tijekom rada i, ako je potrebno, nude pomoć u pronalaženju „učitelja” u gradivu. Na taj način svako dijete može razviti sposobnost samostalnog učenja. Naši programi učenja na temelju radnih listova razvijani su tijekom 60 godina rada. Pritom smo od svojih učenika naučili kako im najbolje možemo pomoći da postignu uspjeh, izgrade samopouzdanje i razviju vještine samostalnog učenja.
KUMON metoda

Pojedinačne upute

KUMON je individualizirana metoda učenja koja svakom učeniku, neovisno o dobi ili školskoj godini, omogućuje rad u okruženju za učenje koje je upravo njemu prilagođeno s obzirom na razinu i količinu materijala.  Posljedica toga je da sva djeca, u skladu sa svojim potrebama, mogu profitirati od učenja KUMON metodom, bez obzira na to radi li se o osnovnim sadržajima ili izazovu koji predstavljaju složeniji zadaci. Radeći kontinuirano na materijalima koji su precizno prilagođeni njihovim potrebama, učenici napreduju vlastitim tempom tako da se na kraju bave sadržajima koji prelaze razinu njihove školske godine.

Voditelj centra za učenje odlučuje na temelju trenutačnih sposobnosti i stupnju trenutačnog rada na kojoj bi razini učenik trebao raditi. Učenici počinju na razini na kojoj mogu lako raditi. Na taj način mogu povećati samopouzdanje, koncentraciju i tempo prije nego što se posvete zadacima viših razina. Rješavanje zadataka koji su upravo njima prilagođeni omogućuje učenicima da postanu entuzijastični đaci koji su sigurni u svoje sposobnosti i imaju razvijen pozitivan stav prema učenju.
Pojedinačne upute

Samostalno učenje

KUMON pridaje veliku važnost samostalnom učenju. Radni listovi potiču učenike da samostalno otkriju put do rješenja zadataka. Iza toga stoji uvjerenje da učenici imaju najbolje šanse doći do svojih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva kada su vođeni proaktivnim učenjem.

Pri uvođenju novih sadržaja, u radnim listovima nalaze se rješenja primjera koja pomažu učenicima samostalno otkriti točan postupak dolaska do rješenja, primijeniti ga na sličnim zadacima i na taj se način upoznati s novim gradivom. Voditelji centara za učenje ne daju prerano učenicima odgovore na njihova pitanja, već ih umjesto toga pažljivo usmjeravaju da postanu svjesni ključnih točaka zadatka, te da razmisle o informacijama na radnom listu. Na taj im način pomažu da riješe zadatke bez tuđe pomoći. Kada samostalno učenje uspije, ono pruža učenicima osjećaj postignuća i entuzijazam pri učenju te motivaciju za nastavak.
Samostalno učenje

Radni listovi s malim koracima

KUMON radni listovi osmišljeni su tako da vrlo malim koracima vode učenike od vrlo jednostavnih do složenijih zadataka uz minimalno povećanje razine težine. To omogućuje učenicima da postepeno razvijaju svoje vještine dok uče na razini koja je njima primjerena, te bez napora napreduju kroz program. Malim povećanjem razine težine povećava se vjerojatnost da će učenici moći samostalno rješavati radne listove, razvijajući tako vještinu samostalnog učenja.

Ako učenik brzo shvati i savlada određenu temu, može bez puno vježbanja prijeći na sljedeću razinu. Učenik kojem je za određenu temu potrebno više vremena, može se njome detaljno pozabaviti dok je ne savlada. Na taj je način osigurano da tempo napretka u potpunosti odgovara učenicima, da razvijaju osnove učenja i steknu pozitivno iskustvo učenja. Radni se listovi neprestano provjeravaju, a učenici i voditelji centara za učenje uče jedni od drugih i neprestano čine proces učenja uspješnijim.
Radni listovi s malim koracima

KUMON instruktor

KUMON instruktori usredotočeni su na razvoj potencijala svakog pojedinog djeteta. Pozorno prate predmetne vještine svakog učenika, njegovu osobnost i njegov pristup rješavanju zadataka. Promatraju postupak rada bez ometanja i utvrđuju na koji se način učenici snalaze sa zadacima, jesu li koncentrirani te započinju li rad samopouzdano. Na temelju svojih promatranja voditelji centara za učenje pružaju učinkovitu podršku i osiguravaju da se učenik nalazi na razini učenja koja mu odgovara.

Ako učenik ne može riješiti neki zadatak, voditelj centra za učenje pitanjima utvrđuje do kojeg je dijela učenik razumio postupak rješavanja. Tada upućuje na primjere ili daje dodatne napomene, uvijek u cilju da osposobi učenika da samostalno riješi zadatak. Voditelj KUMON centra za učenje blisko surađuje s roditeljima kako bi svako dijete bilo uspješno u samostalnom učenju. On cijeni razvoj svakog učenika, ne uspoređujući ga s drugima, hvali ga i ohrabruje.
KUMON instruktor

Pretražite teme za pomoć

Upotrijebite sljedeće teme kako biste saznali više o KUMONU.

Uspješne Priče

Prijeđite prstom da biste vidjeli više